پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ۱۳۹۴ – تهران