اهدای جوایز به مشتریان وفادار برتر در گردهمایی پاییز۱۳۹۶